Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / Bekendmaking/Besluit - DODANE bvba

Bekendmaking/Besluit - DODANE bvba

STAD EDINGEN

INRICHTINGEN MET INSTALLATIES OF ACTIVITEITEN INGEDEELD KRACHTENS HET DECREET VAN 11 MAART 1999 BETREFFENDE DE MILIEUVERGUNNING

BEKENDMAKING - BESLUIT

De Burgemeester brengt ter kennis van de bevolking dat een unieke vergunning klasse 2 toegestaan werd door het Gemeentecollege op 24 oktober 2019 ten gunste van DODANE bvba – Torrezeel, 15a te 1547 BEVER - voor de renovatie en uitbreiding van de exploitatie van een toegestaan car-wash op een nieuw kadastraal perceel op de Aatsesteenweg, 8 à 7850 MARK.

Het bericht zal worden geplaatst vanaf 04 november 2019 tot 25 november 2019.

Tijdens de aanplakperiode kan het besluit geraadpleegd worden op het administratief centrum, Milieu dienst - Koningin Astridlaan 18 b te 7850 EDINGEN, elke werkdag tijdens de diensturen van 8.15 tot 12 uur en woensdag ook van 13.30 tot 16 uur of op zaterdagochtend.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst – Mw Claudine DECUYPER - 02/397.14.40.

Overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 95 van het decreet betreffende de milieuvergunning kunt u beroep aantekenen bij de Waals Gewest :

na ontvangst van de beslissing, voor de aanvrager ;

vanaf eerste dag van aanplakking van de beslissing, voor niet in punt 1 bedoelde personen.

Het adres waar de aanvraag wordt ingediend , op straffe van onontvankelijkheid , is als volgt : Monsieur le Directeur général, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes).

Het beroep moet worden ingediend met gebruikmaking van het formulier van bijlage XI van het decreet van het Waals Gewest van 4 juli 2002, betreffende diverse uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 11 maart 1999 ter betrekking met de milieuvergunning. Dit document is beschikbaar bij het gemeentebestuur en op de website http://forms6.wallonie.be/DGO3_Environnement_v01.18.01/formulaire_recours.pdf van “Service Public de Wallonie”. Het moet vergezeld zijn van een bewijs van betaling van 25,00 € op de rekening BE44 0912 1502 1545 van het “Direction des Permis et Autorisations du Département des Permis et Autorisations”.

Het recht op toegang tot het dossier staat open voor iedereen binnen de grenzen van het decreet van 13 juni 1991 betreffende de vrije toegang van de burgers tot milieu-informatie.

Edingen, 30 oktober 2019

 

De Burgemeester,

Olivier SAINT-AMAND